Obchodní podmínky – Pořadatelé

1. Základní ustanovení

1.1 Zprostředkovatel a Zájemce uzavírají rámcovou zprostředkovatelskou smlouvu za účelem prodeje a rezervace vstupenek na akce pořádané zájemcem. Smluvní strany se dohodly, že prodej a rezervace vstupenek na jednotlivé akce pořádané zájemcem budou realizovány za podmínek ustanovených v Dodatku ke Smlouvě o zprostředkování.

2. Předmět spolupráce

Zprostředkovatel zajistí pro zájemce za podmínek dále uvedených v této smlouvě jménem zájemce prodej rezervací a vstupenek prostřednictvím platformy Smsticket na zájemcem pořádané akce.

Zprostředkovatel se zavazuje zaplatit zájemci cenu rezervací vstupenek a cenu vstupenek získanou za veškeré prodeje třetí osobě.

Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za jeho činnost provizi a uhradit mu další vzniklé náklady blíže specifikované ve Zprostředkovatelské smlouvě.

3. Podmínky spolupráce

3.1 Zprostředkovatel se zavazuje na základě údajů zájemce provádět rezervace vstupenek a prodej vstupenek na jeho akce po dobu předprodeje. K tomu bude používat nástroje platformy smsticket. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odmítnout realizaci prodejů vstupenek na konkrétní akce.

3.2 Zprostředkovatel se zavazuje propagovat akce zájemce pomocí internetových stránek www.smsticket.cz.

3.3 Zájemce se zavazuje poskytovat zprostředkovateli potřebnou součinnost, zejména dodávat důležité informace o akcích, data a grafické podklady, aby bylo možné dostát závazku zprostředkovatele specifikovaného v bodě 2. tohoto článku.

3.4 Zájemce se zavazuje vhodným způsobem propagovat zprostředkovatele a předprodejní platformu smsticket, zejména uvedením odkazu na internetové stránky zprostředkovatele, jeho loga a informací o službě na propagačních materiálech k jednotlivým akcím. Zájemce se zároveň zavazuje umístit na svoji internetovou stránku informaci o využívání platformy smsticket a to umístěním odkazu na internetovou stránku www.smsticket.cz.

3.5 Zprostředkovatel je zájemcem oprávněn inkasovat od zákazníků cenu rezervace vstupenky a cenu celé vstupenky.

3.6 Zájemce je povinen se zaregistrovat přes internetový formulář na www.smsticket.cz, kde získá specifické přihlašovací údaje do on-line systému www.smsticket.cz.

4. Specifikace platformy smsticket

4.1 Pomocí platformy smsticket provozované zprostředkovatelem je mimo jiné možné rezervovat nebo zakoupit vstupenku na kulturní, společenské nebo sportovní akce zájemce.

4.2 Rezervace vstupenek na akci pořádanou zájemcem se uskutečňuje pomocí platební metody Platební SMS. Hodnota Platební SMS je 10,- vč. DPH, 50,- vč. DPH 21% nebo 99,- vč. DPH 21% včetně nákladu na transakci. Návštěvník akce vlastnící rezervaci je povinen na místě konání akce doplatit v hotovosti zbylou hodnotu vstupenky po odečtení hodnoty rezervace.

4.3 Nákup celé vstupenky na akci pořádanou zájemcem se uskutečňuje pomocí platebních metod: platební karty, masterpass, online bankovní převody, PayPal, offline bankovní převody.

4.4 Rezervace i celé vstupenky obsahují unikátní číselný kód. Ten slouží jako bezpečnostní prvek při kontrole během vstupu na akci. Návštěvník může obdržet unikátní kód v těchto formách: SMS zpráva, QR kód, vytištěné PDF nebo elektronická vstupenka (email v chytrém telefonu, Apple Wallet v iPhone).

4.5 Zájemce si může při zakládání akce zvolit, jaké platební metody budou využity na jeho akci. Rezervace pomocí platebních SMS nejsou povinnou platební metodu, stejně tak žádná z ostatních druhů plateb.

5. Podmínky rušení akcí a jednotlivých vstupenek

5.1 Při zrušení akce nebo přesunutí akce na jiný termín, je Zájemce povinen o této změně neprodleně informovat Zprostředkovatele (nejpozději do 3 pracovních dní e-mailem). Zprostředkovatel se zavazuje v součinnosti se Zájemcem obratem informovat o zrušení/přesunutí akce všechny zákazníky, kteří si zakoupili smsticket na danou akci. Informace majitelům smsticketů obsahují podmínky nahrazení vstupného, popřípadě náhradní termín akce.

5.2 Zájemce je oprávněn zrušit písemně - emailem akce přidělené do prodeje. Po obdržení oznámení o zrušení akce Zprostředkovatel zastaví prodej a zveřejní podmínky nahrazení vstupného.

5.3 Za nahrazení prodaných smsticketů všech typů (rezervace i celé vstupenky) nakupujícím zodpovídá Zájemce. Zájemce může pověřit nahrazením Zprostředkovatele, a to za podmínek v bodě 5.4.

5.4 Zprostředkovatel vrací vstupné do výše celkové tržby za prodané vstupenky po odečtení záloh vyplacených Zájemci. Zprostředkovatel inkasované platby od zákazníků nevyplatí Zájemci, ale vrátí je zpět zákazníkům. V případě zrušení akce, zrušení vstupenky Zprostředkovateli náleží za každou vrácenou vstupenku zákazníkovi poplatek v minimální výši 3% a zároveň minimálně 10 Kč/ze vstupenky, který bude účtován Zájemci.

6. Platební podmínky

6.1 Za činnost zprostředkovatele vzniká zprostředkovateli nárok na provizi z ceny vstupenky vč. DPH - z každé rezervované nebo prodané vstupenky prostřednictvím platformy smsticket. Výše provize je specifikovaná ve zprostředkovatelské smlouvě. K provizi je vždy přičtena cena dodatečných služeb Zprostředkovatele (SMS služby, reklamní kampaně, odbavení akcí, apod.). Minimální výše provize z jedné prodané vstupenky je stanovena na 5 Kč. Paušální ani žádné další poplatky nejsou Zájemci účtovány. V případě budoucího Premium partnerství se podmínky řídí dodatkem ke smlouvě.

6.2 V případě nákupu celých vstupenek - platba platební kartou, online bankovní převod, offline bankovní převod je náklad na transakci uhrazen Zprostředkovatelem, v rámci jeho provize.

6.3 Současně má Zprostředkovatel nárok na úhradu nákladů na transakce zprostředkovatelů plateb (platby pomocí SMS, a platby PayPal). Náklady zprostředkovatele ve formě nákladů na transakce ve výši určené dle odstavce 6.4 a 6.5 mohou být navýšeny k ceně vstupenky a hradí je návštěvník akce. Transakční náklady jsou odproštěny od DPH.

6.4 V případě nákupu celých vstupenek - platba PayPal je náklad na transakci stanoven procentuálně dle koncové ceny vstupenky.

6.5 V případě nákupu rezervací vstupenek – platba SMS, ve výši 10,- Kč u Platební SMS v hodnotě 50,- Kč resp. 20,- Kč u Platební SMS v hodnotě 99,- Kč.

6.6 Zájemce je oprávněn si v administraci platformy smsticket vyžádat výplatu inkasovaných příjmů zprostředkovatelem. Žádost o výplatu lze provést ihne po proběhnutí akce a kdykoliv po té. Zprostředkovatel je povinen zájemci vyplatit všechny takové příjmy, které byly přijaté v souvislosti s proběhlými akcemi.

6.7 Zprostředkovatel se zavazuje vystavit za každý měsíc prodeje podklady pro účetnictví, k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se uskutečnila platba za vstupenku/y. Podklady obsahují měsíční přehled prodaných vstupenek, tržby z prodejů a náklady, vč. faktury Zprostředkovatele za jeho služby.

6.8 Zprostředkovatel se zavazuje převádět částky inkasované od zákazníků, po odečtení provize a nákladů Zprostředkovatele, na účet zájemce v souladu s pokyny zájemce uskutečněnými prostřednictvím on-line systému.

6.9 Zprostředkovatel je oprávněn vystavit daňový doklad jménem Zájemce. Oprávnění k vystavování daňových dokladů/stvrzenek/faktur upravuje Dodatek ke smlouvě, který je nedílnou součástí Zprostředkovatelské smlouvy.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Zprostředkovatel prohlašuje a zaručuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro něj z GDPR a jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů vyplývají; bude po celou dobu trvání Smlouvy zpracovávat osobní údaje v souladu s český právním řádem, zejména v souladu s GDPR.

Jaké Údaje sbíráme?

7.2 Zprostředkovatel vede aktuální databázi Zájemců obsahující osobní údaje poskytnuté Zájemcem v rámci registrace do Portálu. Konkrétně se jedná o údaje, které Zájemce vyplní při založení Pořadatelského účtu, nezbytné pro využití služeb Portálu – Název / jméno pořadatele, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační adresa, kontaktní adresa (pokud se liší od fakturační), IČ / RČ nebo DIČ, číslo bankovního účtu.

Jak Údaje používáme?

7.3 Zprostředkovatel používá Údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny.

7.4 Pro přímé kontaktování Zájemce v souvislosti s jeho nasazenou akcí. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

7.5 Pro zasílání novinek od Zprostředkovatele, které se týkají nových funkcí platformy a Zájemce. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, kontaktní adresu a e-mailovou adresu.

Kdo má přístup k Údajům?

7.6 Údaje jsou zpracovávány Zprostředkovatelem .

7.7 Zájemce má právo na informace o údajích, které Zprostředkovatel sám zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona na ochranu osobních údajů.

7.8 Zprostředkovatel bude zpracovávat údaje týkající se pořadatelského účtu Zájemce po dobu 5 let od okamžiku registrace na Portálu. V případě, že Zájemce neuskuteční prostřednictvím Portálu žádný prodej vstupenek na vlastní akci, bude Provozovatel zpracovávat Údaje po dobu trvání účtu Zájemce.

8. Důvěrné informace a mlčenlivost

8.1 Smluvní strany berou na vědomí, že předmět zprostředkovatelské smlouvy je předmětem obchodního tajemství zprostředkovatele. Zájemce se zavazuje, že informace, které jsou předmětem obchodního tajemství nesdělí třetí osobě, a to vcelku či částečně, ústně či písemně, že bude dbát o bezpečné nakládání s písemnostmi. V případě, že dojde k ohrožení nebo prozrazení obchodního tajemství, Zájemce je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu zprostředkovateli a je povinen rovněž bez zbytečného odkladu oznámit zprostředkovateli každý zájem o skutečnosti tvořící obchodní tajemství ze strany třetí osoby.

8.2 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu důvěrných informací, které považují za důvěrné a které se dozvěděly o sobě, zejména v souvislosti s jednáními a spoluprací mezi smluvními stranami.

8.3 Smluvní strany se zavazují neposkytnout důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany třetí osobě, ani je používat v rozporu s účelem zprostředkovatelské smlouvy pro svoji potřebu.

8.4 Za důvěrné informace se ve smyslu zprostředkovatelské smlouvy považují všechny skutečnosti tvořící obchodní tajemství. Toto obchodní tajemství tvoří veškeré informace obchodní, technické či výrobní povahy související s činností zprostředkovatele, které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle zprostředkovatele utajeny a Zprostředkovatel jejich utajení zajišťuje.

8.5 Povinnost zachovávat mlčenlivost včetně obchodního tajemství trvá i po skončení platnosti zprostředkovatelské smlouvy.

8.6 Smluvní strany se zavazují, že budou důvěrné informace chránit alespoň v rozsahu, jako důvěrné informace vlastní a zavazují se ve stejném rozsahu zavázat povinností mlčenlivosti své organizační složky, zaměstnance či subdodavatele.

8.7 Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti včetně obchodního tajemství sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 6. 2018.