Obchodní podmínky

1. Kdo jsme

1.1 Vítejte u smsticket – jsme on-line platforma pro ticketing. Díky naší službě mohou lidé objevovat, sdílet a navštěvovat společenské akce, nakupovat a prodávat vstupenky. Námi nabízené produkty a služby jsou dostupné na www.smsticket.cz, včetně odbavování vstupenek, pokladního systému, marketingových služeb a prodejních míst (http://www.smsticket.cz/prodejni-mista) a využíváme webové stránky, mobilní aplikaci, programovatelné nástroje, dále jako “Služby”.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydal provozovatel portálu smsticket.cz (dále jen „Portál“), společnost smsticket s.r.o., se sídlem Štefánikova 1, Brno, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 72264, IČ 292 98 814 (dále jen „Provozovatel.“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.2 Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele, Organizátora a Uživatele, která vznikají při koupi Vstupenek Uživatelem od Organizátora prostřednictvím Portálu. Zakoupení Vstupenky je realizováno na základě přímého smluvního vztahu mezi Uživatelem a Organizátorem.

2.3 Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

2.4 Provozovatel je oprávněn měnit či doplňovat tyto Obchodní podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

3. Vymezení některých pojmů

Provozovatel – společnost smsticket s.r.o., se sídlem Štefánikova 1, Brno, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 72264, IČ 292 98 814.

Akce – kulturní, sportovní, společenská událost v přesném termínu, na kterou lze koupit Vstupenky prostřednictvím Portálu.

Organizátor – fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje pořádání Akcí a která využívá služeb Portálu, prodává nebo zprostředkovává prodej Vstupenek na Akce prostřednictvím Portálu na základě smlouvy uzavřené s Provozovatelem.

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem smlouvu o využívání Služeb Portálu. Získává informace o, nebo navštíví Akci.

Vstupenka – doklad opravňující držitele ke vstupu na Akci Organizátora (e-mail, SMS, PDF, tištěná vstupenka, vstupenka v Apple Wallet). Vstupenka v některých případech může mít podobu rezervace (při platbě pomocí Platební SMS), v tomto případě zbylou část peněz doplácí Uživatel v hotovosti při vstupu na akci.

Portál – portál dostupný na adrese www.smsticket.cz, na kterém mohou Uživatelé zakoupit Vstupenky na Akce Organizátorů na základě prezentace Akce vytvořené na Portálu Organizátorem.

Přístupové údaje – e-mailová adresa a heslo zvolené Uživatelem, které chrání jeho Uživatelský účet před zneužitím.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit přímo na e-mail info@smsticket.cz

Uživatel

4. Zřízení Uživatelského účtu

4.1 Žádost o zřízení Uživatelského účtu uplatňuje Uživatel odesláním vyplněné elektronické žádosti o registraci na Portálu.

4.2 Pokud Provozovatel žádost o zřízení Uživatelského účtu přijme, informuje Uživatele neprodleně o zřízení jeho Uživatelského účtu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.

4.3 Provozovatel je oprávněn žádost o zřízení Uživatelského účtu odmítnout.

5. Nákup Vstupenek

5.1 Uživatel je oprávněn nakupovat na Portálu Vstupenky volitelně prostřednictvím Uživatelského účtu nebo bez zřízení Uživatelského účtu.

5.2 Pro nákup Vstupenky si Uživatel vybere Vstupenku na požadovanou Akci v požadované cenové úrovni, stisknutím tlačítka „Pokračovat“ pokročí na další krok v nákupním procesu (objedná si požadované vstupenky) a na závěr projde na stránku platba za Vstupenku přes tlačítko s koncovou cenou za vstupenku včetně nákladů na transakci. Náklady na transakci se liší dle Uživatelem zvolené platební metody nabízených na Portálu (Platební karty, Paypal, benefitní platební karty, Apple Pay, Google Pay, Platební SMS, případně další platební metody).

5.3 Provozovatel garantuje Uživateli cenu Vstupenky platnou v okamžiku odeslání objednávky.

5.4 Uživatel je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky.

5.5 V případě, že není platba za Vstupenku odeslána do (20) dvaceti minut od okamžiku rezervace Vstupenky, rezervace pozbývá platnosti.

5.6 Při platbě pomocí Platební SMS Provozovatel neručí za jakékoliv chybně zadané údaje v odeslané Platební SMS a za skutečnost, že má Uživatel v mobilním telefonu blokovány platební PremiumSMS zprávy.

5.7 Zakoupená Vstupenka je Uživateli odeslána vzápětí po odeslání požadavku na zaplacení, a to jednak na e-mail a volitelně prostřednictvím SMS. Uživatel s zaregistrovaným účtem bude mít vstupenky stále k dispozici na jeho Uživatelském účtu.

5.8 V rámci jedné rezervace lze objednat maximálně (10) deset Vstupenek na jednu Akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak.

5.9 V případě chybně zadané emailové adresy v nákupním procesu, Uživatel se neprodleně obrátí na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy info@smsticket.cz, nejpozději 24 hodin před termínem konání Akce. Pokud tak neučiní, nákup Vstupenek propadá bez nároku na vrácení platby.

5.10 V případě problémů v průběhu nákupu se může Uživatel obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy info@smsticket.cz nebo na uvedený kontakt Organizátora Akce.

5.11 Vyžaduje-li Uživatel daňový doklad stvrzující zakoupení Vstupenky, je povinen se s tímto požadavkem obrátit na Organizátora, nebo na info@smsticket.cz a Provozovatel doklad vyžádá od Organizátora.

5.12 Ceny za Vstupenky uvedené na Portálu na konci nákupního procesu jsou ceny konečné pro Uživatele.

5.13 Uživatel bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn kdykoli změnit ceny Vstupenek na Portálu, a to bez uvedení důvodu.

5.14 Předložením Vstupenky při vstupu na Akci vyjadřuje držitel Vstupenky souhlas s provozními podmínkami Akce.

5.15 Uživatel bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn měnit obsah internetové prezentace Akce na Portálu.

Vracení vstupného

5.16 Způsob nahrazení vstupného se v případě zrušení Akce nebo Vstupenky řídí pokyny Organizátora. Za nahrazení prodaných Vstupenek Uživatelům zodpovídá vždy Organizátor. Vstupné může být vráceno nebo nahrazeno poukazem na další nákup Vstupenky. V případě, že Organizátor zruší Akci nebo Vstupenku a dohodne se s Provozovatelem, že nahrazení vstupného zajistí Provozovatel, Uživatel bere na vědomí, že výši kompenzované částky stanoví Organizátor a že Provozovatel má v tomto případě nárok na paušální odškodnění související s vícenáklady, které musí vynaložit v souvislosti s nahrazením Vstupenky. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Organizátora v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu Vstupenky za poukaz na další nákup. V případě přesunutí Akce na jiný termín nebo jiné místo, nebo při významné změně v programu Akce, má Uživatel právo na nahrazení Vstupenky, které může uplatnit nejpozději tři pracovní dny před termínem akce, nebo pokud Organizátor nestanoví jinak. V případě, že dojde ke změně termínu Akce, změně místa, nebo k významné změně v programu z důvodu nezávislého na vůli Organizátora v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává Vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na nahrazení Vstupenky.

5.17 V případě vracení ceny za Vstupenky Provozovatelem dle čl. 5.15 Obchodních podmínek, Provozovatel odešle vrácenou částku poníženou o hodnotu paušálního odškodnění v souladu s čl. 5.15 Obchodních podmínek v českých korunách na účet, ze kterého byla platba za Vstupenku přijata. V případě výměny Vstupenky za poukaz na další nákup odešle Provozovatel Uživatelům poukaz na nákup v hodnotě Vstupenky nebo ponížený o hodnotu paušálního odškodnění v souladu s č. 5.15 Obchodních podmínek.

5.18 V případě, že se Organizátor při zrušení Akce nebo Vstupenky rozhodne pro jiný způsob nahrazení vstupného za Vstupenku než dle čl. 5.15 Obchodních podmínek, může Uživatel uplatnit nárok na nahrazení vstupného za Vstupenky pouze u Organizátora.

6. Reklamace

6.1 Uživatel je povinen zkontrolovat po přijmutí Vstupenky jejich správnost a úplnost. Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Uživatel povinen oznámit na email uvedeným na Portálu. Reklamaci obsahu Vstupenky, zejména neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší Provozovatel obratem, vystavením nové Vstupenky, obsahující správné údaje.

6.2 Provozovatel Portálu jako zprostředkovatel prodeje nepřebírá odpovědnost za Akci pořádanou Organizátorem. Reklamace týkající se samotné Akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí je Uživatel povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Akce.

6.3 Zakoupením Vstupenek souhlasí Uživatel se zněním Obchodních podmínek společnosti smsticket s.r.o.. Uhrazená objednávka je konečná. Vstupenky není možné vracet, ani vyměňovat, není-li výslovně uvedeno jinak.

6.4 Zprostředkovatel nenese odpovědnost za nedoručení Vstupenky z důvodů spočívajících na straně Uživatele, zejména pak z důvodu nemožnosti vstupenku Uživateli doručit na zadaný e-mail (např. spam filtr, přeplněná schránka atp.).

Mimosoudní řešení sporů

6.5 V případě, že dojde mezi Pořadatelem Akce a Uživatelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, E-mail: adr@coi.cz, Web: https://adr.coi.cz. Uživatel může v případě smluv uzavíraných on-line využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7. Další práva a povinnosti Uživatele

7.1 Uživatel je povinen při využívání Portálu dodržovat ustanovení daná těmito Obchodními podmínkami a obecně závaznými právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.

7.2 Uživatel je povinen učinit odpovídající opatření k řádnému zabezpečení a ochraně Přístupových údajů k Uživatelskému účtu a odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli, Uživateli nebo třetím osobám zneužitím Přístupových údajů.

7.3 Organizátor bere na vědomí, že Portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele.

7.4 Uživatel odpovídá za zneužití svého Uživatelského účtu.

7.5 Uživatel je povinen užívat Portál tak, aby neomezoval v jeho užívání třetí osoby.

Odstoupení od smlouvy

7.6 Uživatel bere na vědomí, že na smlouvu o koupi Vstupenky se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku a v případě plnění Organizátorem poskytovaném v určeném termínu.

8. Práva a povinnosti Provozovatele

8.1 Za Akci, zejména za její konání, změny, nekonání, její vady, průběh a za jakékoli události, k nimž na Akci došlo, či za cokoli, co by mělo v Akci svůj původ, odpovídá příslušný Organizátor. Případné nároky s Akcí související je nutné vždy uplatnit u Organizátora.

8.2 Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených Organizátorem v rámci internetové prezentace Akce na Portálu.

8.3 Provozovatel neodpovídá za pozdní doručení nebo nedoručení Vstupenky na Uživatelem zaregistrovaný e-mail nebo za nedoručení SMS na Uživatelem zaregistrované telefonní číslo, pokud problém nastal z důvodů, které nestály na straně Provozovatele.

8.4 Provozovatel je oprávněn v případě, že Organizátor zruší Akci nebo Vstupenku a dohodne se s Provozovatelem, že vracení ceny za Vstupenky zajistí Provozovatel, účtovat v souladu s čl. 5.15 Uživateli paušální odškodnění související s vícenáklady, které musí vynaložit v souvislosti vrácením plateb za Vstupenky. Poplatek je stanoven v minimální výši 3% a zároveň minimálně 10 Kč/ze vstupenky.

8.5 V případě, že Organizátor zruší Akci nebo Vstupenku prostřednictvím Portálu, je Provozovatel povinen zaslat Uživatelům, kteří si na Akci koupili Vstupenky, e-mail nebo SMS informující o zrušení Akce nebo Vstupenky, a to na kontakty, které Uživatel na Portálu uvedl. Pokud se Pořadatel nestanoví jiný způsob informování, například uvedení informace na webových stránkách Pořadatele.

8.6 Provozovatel je oprávněn jednostranně obměnit funkce Portálu.

8.7 Provozovatel garantuje dostupnost Portálu 99,9 % času za poslední (3) tři kalendářní měsíce.

8.8 Provozovatel je oprávněn provádět odstávky v provozu Portálu za účelem nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele a za účelem změn nastavení Portálu. Plánované odstávky nejsou započítávané do 99,9 % dostupnosti Portálu.

8.9 Provozovatel je oprávněn ukončit prezentaci Nabídky akce, pokud je v rozporu s Obchodními podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy. Již zakoupené Vstupenky v takovém případě zůstávají v platnosti.

8.10 Provozovatel je oprávněn od Uživatele požadovat zvolení jiných Přístupových údajů k Uživatelskému účtu.

8.11 Provozovatel neodpovídá za nefungování, výpadky nebo omezení fungování sítě Internet a za vliv takového nefungování sítě Internet na provoz Portálu.

9. Ochrana osobních údajů Uživatelů

Jaké Údaje sbíráme?

9.1 Provozovatel vede aktuální databázi s osobními údaji, v některých případech pro vlastní potřeby a v jiných případech pro potřeby Organizátora.

9.2 Provozovatel vede aktuální databázi Uživatelů obsahující osobní údaje poskytnuté Uživatelem v rámci nákupu nebo registrace do Portálu a údajů týkajících se nákupů a plateb Uživatele na Portálu. Konkrétně se jedná o:

  • údaje, které Uživatel vyplní při založení Uživatelského účtu nebo při nákupu Vstupenky, které jsou nezbytné pro využití služeb Portálu. V některých případech Organizátor může sbírat další údaje o Uživatelích ve spojení s nákupem vstupenek.
  • údaje ze sociální sítě Facebook, pokud pro založení Uživatelského účtu využije Uživatel přihlášení sociální sítě Facebook. Umožní tím přístup k veřejným informacím na svém profilu, profilové fotografii, e-mailové adrese a seznamu přátel
  • údaje získané na základě používání webových stránek prostřednictvím cookies - povolením cookies ve svém internetovém prohlížeči Uživatel souhlasí s využíváním standardních cookies Portálem. Cookies umožňují zejména správné fungování stránek Portálu a dále přizpůsobení stránek Portálu potřebám Uživatele. (dále jen „Údaje“).

Jak Údaje používáme?

9.3 Osobní ůdaje Uživatelů neprodáváme třetím stranám a marketingovým agenturám. Nepodnikáme s Vašimi Údaji. Ctíme soukromí našich Uživatelů a používáme Údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny a v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

9.4 Pro zaslání zakoupených Vstupenek. Vstupenky jsou zasílány na email Uživatele a volitelně na telefonní číslo Uživatele.

9.5 Pro vytvoření a správu uživatelského profilu. Zpracování údajů v tomto případě probíhá jako součást plnění smluvních podmínek a zahrnuje všechny osobní údaje, které při registraci Uživatel uvede. V souvislosti se správou profilu může Uživatel obdržet e-mailové sdělení, které však není obchodním sdělením.

9.6 Pro zobrazení nakupujících v detailu akce po nákupu vstupenek. Zobrazíme miniaturu profilového obrázku uživatelů se zakoupenou vstupenkou, kteří využijí pro přihlašování do svého účtu sociální síť Facebook.

9.7 Zlepšení služeb Provozovatele. Pro řešení problémů s nákupem a interní potřeby Provozovatele (zlepšení služeb, průzkum spokojenosti, byznys development) může být Uživatel osloven prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.

9.8 Marketingová komunikace Provozovatele. Pokud je to v souladu s preferencemi Uživatele, může jej Provozovatel informovat prostřednictvím e-mailu, SMS nebo telefonu s nabídkou dalších Služeb nebo Akcí, o kterých je Provozovatel přesvědčen, že by o ně měl Uživatel zájem. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, název akce, styl akce, místo konání, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další informace zadané v průběhu nákupu.

9.9 Komunikace od Organizátora. Provozovatel umožňuje Organizátorovi kontaktovat Uživatele, kteří navštívili jeho proběhlé nebo budoucí Akce. Pokud uživatel zakoupí vstupenky na Akci, jeho Údaje jsou k dispozici Organizátorovi. V tomto případě je zodpovědný za odesílání e-mailů a SMS Organizátor, nikoliv Provozovatel. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, název akce, styl akce, místo konání, e-mailovou adresu a telefonní číslo, případně další informace zadané v průběhu nákupu.

9.10 Cílení reklamy a vylepšování nabídky Provozovatele. Pro lepší cílení reklamy a optimalizace webových stránek využívá Provozovatel informace o aktivitě Uživatele na webových stránkách. Tyto informace zahrnují i údaje získané pomocí cookies. Na základě všech sesbíraných dat získává Provozovatel statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek.

9.11 Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí Provozovatel pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů nebo smluvních ujednání, kterými je Provozovatel vázán.

Kdo má přístup k Údajům?

9.12 Údaje jsou zpracovávány Provozovatelem

9.13 Provozovatel může využít pro zpracování osobních údajů tzv. zpracovatele. Tyto subjekty mohou osobní údaje zpracovávat pouze pro účely a způsobem, který Provozovatel určí a nemohou je bez dalšího souhlasu rozšiřovat. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Jako zpracovatele využíváme:

  • Google LLC (nástroje pro webovou analytiku a on-line marketing);
  • Facebook Ireland Ltd. (nástroje pro on-line marketing);
  • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing);
  • Stadyum.cz (CRM system pro sportovní kluby)
  • ZenDesk, INC (nástroj pro zákaznickou podporu)
  • případně další.

9.14 Provozovatel plní při zpracování Údajů roli správce i zpracovatele. Záleží na okolnostech. Provozovatel je správcem v případě Údajů, které Uživatel vyplní při založení Uživatelského účtu nebo při nákupu Vstupenky. V případech, kdy prostřednictvím Provozovatele poskytuje Údaje Organizátorovi, je správcem přímo Organizátor. Provozovatel pak působí jako zpracovatel, který Údaje pro Organizátora sbírá a dále zpracovává. Provozovatel v tomto případě nerozhoduje, jaké osobní údaje budou na Uživateli požadované v průběhu nákupního procesu. Jakékoliv dotazy týkající se osobních dat a Vašich práv je nutné směřovat přímo na Organizátora Akce, jakožto správce.

Ostatní ujednání

9.15 Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat Údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií společně s ostatními osobními, provozními a lokalizačními údaji Uživatele, k jejichž zpracování dal Uživatel Provozovateli souhlas, pro účely nabízení Akcí prezentovaných na Portálu a nabízení dalších produktů či služeb Provozovatele, pro další marketingové či obchodní účely Provozovatele či Organizátora, a to v rozsahu v jakém byly Údaje získány v souvislosti s poskytováním služeb Provozovatele.

9.16 Provozovatel bude zpracovávat Údaje týkající se nákupu Vstupenky a platby za ni po dobu 5 let od okamžiku zaplacení příslušné Vstupenky prostřednictvím Portálu. V případě, že Uživatel neuskuteční prostřednictvím Portálu žádný nákup, bude Provozovatel zpracovávat Údaje po dobu trvání Uživatelského účtu.

9.17 Cookies na Portálu smsticket.cz – Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás informujeme, že naše služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které naše servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašich nastavení v rámci služeb smsticket s.r.o.. Bez těchto cookies nebudou naše služby fungovat správně a nebudou si moci "zapamatovat" žádné vaše nastavení a preference. Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky. Prostřednictvím našich webových služeb mohou být ve Vašem prohlížeči ukládány i cookies provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu, nebo pro zobrazování reklamy, které je pro vás relevantnější. Souhlas s remarketingem bude automaticky prodlužován o 6 měsíců při každé návštěvě webu.

9.18 Uživatel má právo na informace o Údajích, které Provozovatel sám nebo prostřednictvím zpracovatelů zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona na ochranu osobních údajů.

9.19 Zjistí-li Uživatel, že Provozovatel zpracovává jeho Údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat Provozovatele o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li Provozovatel žádosti Uživatele o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má Uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to i přímo.

10. Zrušení Uživatelského účtu

10.1 Provozovatel je oprávněn zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet v případě porušení Obchodních podmínek nebo porušení obecně závazných právních předpisů nebo v případě, že Uživatel po dobu delší než 12 měsíců svůj Uživatelský účet nevyužívá.

10.2 Uživatel je oprávněn požádat o smazání svých osobních údajů nebo zrušení Uživatelského účtu. S žádostí o smazání osobních údajů nebo o zrušení Uživatelského účtu se Uživatel obrátí na Provozovatele formou emailu na adrese info@smsticket.cz nebo přes Facebook messenger společnosti smsticket.

11. Doručování

11.1 Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto Obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.

11.2 Za zprávu doručenou Uživateli se považuje e-mail doručený na adresu Uživatele zaregistrovanou na Portálu.

11.3 Za zprávu doručenou Provozovateli se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou na Portálu pro příslušný typ korespondence.

Organizátor

12. Základní ustanovení

12.1 Provozovatel a Organizátor uzavírají rámcovou zprostředkovatelskou smlouvu za účelem prodeje a rezervace vstupenek na akce pořádané Organizátorem. Smluvní strany se dohodly, že prodej a rezervace vstupenek na jednotlivé akce pořádané Organizátorem budou realizovány za podmínek ustanovených v Dodatku ke Smlouvě o zprostředkování.

13. Předmět spolupráce

13.1 Provozovatel zajistí pro Organizátora za podmínek dále uvedených v této smlouvě jménem Organizátora prodej rezervací a vstupenek prostřednictvím Portálu a jeho Služeb na Organizátorem pořádané akce.

13.2 Provozovatel se zavazuje zaplatit Organizátorovi cenu rezervací vstupenek a cenu vstupenek získanou za veškeré prodeje třetí osobě.

13.3 Organizátor se zavazuje zaplatit Provozovateli za jeho činnost provizi a uhradit mu další vzniklé náklady blíže specifikované ve zprostředkovatelské smlouvě.

14. Podmínky spolupráce

14.1 Organizátor je povinen se zaregistrovat přes internetový formulář na www.smsticket.cz, kde získá specifické přihlašovací údaje do on-line systému www.smsticket.cz. 

14.2 Provozovatel se zavazuje na základě údajů od Organizátora provádět rezervace vstupenek a prodej vstupenek na jeho akce po dobu předprodeje. K tomu bude používat Služby Portálu. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout realizaci prodejů vstupenek na konkrétní Akce.

14.3 Provozovatel se zavazuje propagovat akce Organizátora pomocí internetových stránek www.smsticket.cz.

14.4 Organizátor se zavazuje poskytovat Provozovateli potřebnou součinnost, zejména dodávat důležité informace o akcích, data a grafické podklady, aby bylo možné dostát závazku Provozovatele specifikovaného v bodě 3. tohoto článku.

14.5 Organizátor se zavazuje vhodným způsobem propagovat Provozovatele a předprodejní platformu smsticket, zejména uvedením odkazu na internetové stránky Provozovatele, přímého prodejního odkazu na Facebookové Události Akce (v hlavičce Facebookové události), jeho loga a informací o službě na propagačních materiálech k jednotlivým akcím. Organizátor se zároveň zavazuje umístit na svoji internetovou stránku informaci o využívání platformy smsticket a to umístěním odkazu na internetovou stránku www.smsticket.cz.

14.6 Provozovatel je Organizátorem oprávněn inkasovat od zákazníků cenu celé vstupenky, případně cenu rezervace vstupenky (při platbě pomocí Platební SMS).

15. Specifikace Portálu

15.1 Pomocí Portálu provozovaného Provozovatelem je mimo jiné možné nakoupit, případně rezervovat vstupenku na kulturní, společenské nebo sportovní akce Organizátora.

15.2 Nákup celé vstupenky na akci pořádanou Organizátorem se uskutečňuje pomocí platebních metod: platební karty, Apple Pay, Google Pay, Paypal, bankovní převod, SMS platba, benefitní karta a hotovost.

15.3 Rezervace vstupenek na akci pořádanou Organizátorm se uskutečňuje pomocí platební metody Platební SMS. Hodnota Platební SMS je 10,- vč. DPH, 50,- vč. DPH 21% nebo 99,- vč. DPH 21% včetně nákladu na transakci. Návštěvník akce vlastnící rezervaci je povinen na místě konání akce doplatit v hotovosti zbylou hodnotu vstupenky po odečtení hodnoty rezervace.

15.4 Organizátor si může při zakládání Akce zvolit, jaké platební metody budou využity na jeho akci. Rezervace pomocí platebních SMS nejsou povinnou platební metodu, stejně tak žádná z ostatních druhů plateb.

15.5 Vstupenky obsahují unikátní číselný kód. Ten slouží jako bezpečnostní prvek při kontrole během vstupu na akci. Uživatel může obdržet unikátní kód v těchto formách: SMS zpráva, QR kód v e-mailu, vytištěné PDF z e-mailu, tištěná vstupenka nebo elektronická vstupenka (e-mail v chytrém telefonu, Apple Wallet v iPhone).

15.6 Portál nabízí mnoho Služeb určených Organizátorům, jejich aktuální výčet včetně finančních podmínek nabízených Služeb je součástí zprostředkovatelské smlouvy.

16. Podmínky rušení akcí, přesouvání akcí, významné změny programu akce a storno jednotlivých vstupenek

16.1 Při zrušení Akce nebo přesunutí Akce na jiný termín nebo jiné místo, nebo při významné změně v programu Akce, je Organizátor povinen o této změně neprodleně informovat Provozovatele (nejpozději do 3 pracovních dní e-mailem). Provozovatel se zavazuje v součinnosti s Organizátorem obratem informovat všechny Uživatele, kteří si zakoupili Vstupenku na danou akci. Informace majitelům Vstupenek obsahují podmínky nahrazení vstupného, popřípadě náhradní termín akce nebo další důležité informace související se změnou Akce. V případě, že dojde ke změně termínu Akce, směně místa, nebo k významné změně v programu z důvodu nezávislého na vůli Organizátora v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává Vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na nahrazení Vstupenky. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Organizátora v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu Vstupenky za poukaz na další nákup.

16.2 Za nahrazení prodaných Vstupenek všech typů (rezervace i celé vstupenky) Uživatelům zodpovídá Organizátor. Organizátor může pověřit nahrazením Provozovatele, a to za podmínek v bodě 15.3.

16.3 Provozovatel nahrazuje vstupné do výše celkové tržby za prodané vstupenky po odečtení záloh vyplacených Organizátorovi. Provozovatel inkasované platby od Uživatelů nevyplatí Organizátorovi. Vstupné může být vráceno nebo nahrazeno poukazem na další nákup Vstupenky, a to až do 31 dní od avizovaného zrušení/přesunutí/změny Akce. Pokud Organizátor nestanoví jinak. V případě zrušení/přesunutí/změny Akce, a tedy zrušení Vstupenky náleží Provozovateli za každou nahrazenou Vstupenku Uživateli poplatek ve výši 3% a zároveň minimálně 10 Kč/ze Vstupenky, který bude účtován Organizátorovi.

16.4 V případě zrušení jednotlivé vstupenky na žádost Uživatele, kterou musí schválit Organizátor, náleží Provozovateli za každou nahrazenou Vstupenku Uživateli poplatek ve výši 5% + 10 Kč (5% + 0,5 €) ze Vstupenky, který bude účtován Uživateli.

17. Platební podmínky

17.1 Za činnost Provozovatele vzniká Provozovateli nárok na provizi z ceny vstupenky vč. DPH - z každé rezervované nebo prodané vstupenky prostřednictvím Portálu a jeho Služeb. Výše provize je specifikovaná ve zprostředkovatelské smlouvě. K provizi je vždy přičtena cena dodatečných provedených Služeb Provozovatele (SMS služby, reklamní kampaně, odbavení akcí, apod.). Minimální výše provize z jedné prodané vstupenky je stanovena na 5 Kč. Paušální ani žádné další poplatky nejsou Organizátorovi účtovány.

17.2 Provozovatel má nárok na úhradu nákladů na transakce Provozovatelů plateb (platby pomocí SMS, benefitní karty a platby PayPal). Náklady Provozovatele ve formě nákladů na transakce ve výši určené dle odstavce 17.4, 17.5 a 17.6 mohou být navýšeny k ceně vstupenky a hradí je Uživatel.

17.3 Provozovatel má nárok účtovat k nákupu servisní, distribuční a notifikační poplatek, který je navýšen k ceně vstupenky a hradí jej Uživatel.

17.4 V případě nákupu celých vstupenek má Provozovatel nárok účtovat náklad na transakci v souvislosti s vybranou platební metodou.

17.5 V případě nákupu rezervací vstupenek pomocí platební metody Platební SMS, ve výši 10,- Kč u Platební SMS v hodnotě 50,- Kč resp. 20,- Kč u Platební SMS v hodnotě 99,- Kč.

17.6 Organizátor je oprávněn si v administraci Portálu vyžádat výplatu inkasovaných příjmů Provozovatelem. Žádost o výplatu lze provést ihned po proběhnutí Akce a kdykoliv po té. Provozovatel je povinen zájemci vyplatit všechny takové příjmy, které byly přijaté v souvislosti s proběhlými Akcemi.

17.7 Provozovatel se zavazuje vystavit za každý měsíc prodeje podklady pro účetnictví, k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se uskutečnila platba za vstupenku/y. Podklady obsahují měsíční přehled prodaných vstupenek, tržby z prodejů a náklady, vč. faktury Provozovatele za jeho služby.

17.8 Provozovatel se zavazuje převádět částky inkasované od Uživatelů, po odečtení provize a nákladů Provozovatele, na účet Organizátora v souladu s pokyny Organizátora uskutečněnými prostřednictvím Portálu.

17.9 Provozovatel je oprávněn vystavit daňový doklad jménem Organizátora. Oprávnění k vystavování daňových dokladů/stvrzenek/faktur upravuje Dodatek ke smlouvě, který je nedílnou součástí Zprostředkovatelské smlouvy.

18. Ochrana osobních údajů

18.1 Provozovatel prohlašuje a zaručuje, že splňuje veškeré zákonné povinnosti, které pro něj z GDPR a jiných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů vyplývají; bude po celou dobu trvání zprostředkovatelské smlouvy zpracovávat osobní údaje v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR. Organizátor se zavazuje zpracovávat osobní údaje Uživatelů v souladu s českým právním řádem, zejména v souladu s GDPR.

Jaké Údaje sbíráme?

18.2 Provozovatel vede aktuální databázi Organizátorů obsahující osobní údaje poskytnuté Organizátorem v rámci registrace do Portálu. Konkrétně se jedná o údaje, které Organizátor vyplní při založení Pořadatelského účtu, nezbytné pro využití služeb Portálu – Název / jméno pořadatele, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační adresa, kontaktní adresa (pokud se liší od fakturační), IČ / RČ nebo DIČ, číslo bankovního účtu.

18.3 Provozovatel dale sbírá kontaktní údaje Organizátora, jako jsou Název / jméno pořadatele a kontaktní údaje (telefon, e-mail, www), které slouží jako veřejný kontakt pro Uživatele.

Jak Údaje používáme?

18.4 Provozovatel používá Údaje vždy výhradně pro účely, pro které byly shromážděny.

18.5 Pro přímé kontaktování Organizátora v souvislosti s jeho nasazenou Akcí. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

18.6 Pro zasílání novinek od Provozovatele, které se týkají nových funkcí Portálu a Organizátora. Zpracování zahrnuje Vaše jméno, kontaktní adresu a e-mailovou adresu.

18.7 Pro informování Uživatelů o kontaktních údajích Organizátora, na detailu Akce Organizátora, uveřejněné na Portálu.

Kdo má přístup k Údajům?

18.8 Údaje jsou zpracovávány Provozovatelem.

18.9 Organizátor má právo na informace o údajích, které Provozovatel sám zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona na ochranu osobních údajů.

18.10 Provozovatel bude zpracovávat údaje týkající se pořadatelského účtu Organizátora po dobu 5 let od okamžiku registrace na Portálu. V případě, že Organizátor neuskuteční prostřednictvím Portálu žádný prodej vstupenek na vlastní Akci, bude Provozovatel zpracovávat Údaje po dobu trvání účtu Organizátora.

19. Důvěrné informace a mlčenlivost

19.1 Smluvní strany berou na vědomí, že předmět zprostředkovatelské smlouvy je předmětem obchodního tajemství Provozovatele. Organizátor se zavazuje, že informace, které jsou předmětem obchodního tajemství nesdělí třetí osobě, a to vcelku či částečně, ústně či písemně, že bude dbát o bezpečné nakládání s písemnostmi. V případě, že dojde k ohrožení nebo prozrazení obchodního tajemství, Organizátor je povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Provozovateli a je povinen rovněž bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli každý zájem o skutečnosti tvořící obchodní tajemství ze strany třetí osoby.

19.2 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o obsahu důvěrných informací, které považují za důvěrné a které se dozvěděly o sobě, zejména v souvislosti s jednáními a spoluprací mezi smluvními stranami.

19.3 Smluvní strany se zavazují neposkytnout důvěrné informace bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany třetí osobě, ani je používat v rozporu s účelem Provozovatelské smlouvy pro svoji potřebu.

19.4 Za důvěrné informace se ve smyslu zprostředkovatelské smlouvy považují všechny skutečnosti tvořící obchodní tajemství. Toto obchodní tajemství tvoří veškeré informace obchodní, technické či výrobní povahy související s činností Provozovatele, které mají skutečnou nebo alespoň potencionální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné a mají být podle vůle Provozovatele utajeny a Provozovatel jejich utajení zajišťuje.

19.5 Povinnost zachovávat mlčenlivost včetně obchodního tajemství trvá i po skončení platnosti Provozovatelské smlouvy. 

19.6 Smluvní strany se zavazují, že budou důvěrné informace chránit alespoň v rozsahu, jako důvěrné informace vlastní a zavazují se ve stejném rozsahu zavázat povinností mlčenlivosti své organizační složky, zaměstnance či subdodavatele.

19.7 Pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti včetně obchodního tajemství sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

20. Závěrečná ustanovení

20.1 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 23. 9. 2019

20.2 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

20.3 Provozovatel společnost smsticket s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky aktualizovat.

V Brně dne 1. 7. 2019

Poslední aktualizace 5. 9. 2022