Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky pro uživatele (dále jen „Obchodní podmínky“) vydal provozovatel portálu smsticket.cz (dále jen „Portál“), společnost smsticket s.r.o., se sídlem Štefánikova 1, Brno, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 72264, IČ 292 98 814 (dále jen „Provozovatel.“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.2 Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele, která vznikají při koupi Vstupenek Uživatelem od Organizátora prostřednictvím Portálu. Zakoupení Vstupenky je realizováno na základě přímého smluvního vztahu mezi Uživatelem a Organizátorem.

1.3 Smlouva a veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

1.4 Provozovatel je oprávněn měnit či doplňovat tyto Obchodní podmínky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. Vymezení některých pojmů

Akce – kulturní, sportovní, společenská událost v přesném termínu, na kterou lze koupit Vstupenky prostřednictvím Portálu.

Organizátor – fyzická nebo právnická osoba, která zajišťuje pořádání Akcí a která prodává nebo zprostředkovává prodej Vstupenek na Akce prostřednictvím Portálu na základě smlouvy uzavřené s Provozovatelem.

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s Provozovatelem smlouvu o využívání služeb Portálu.

Vstupenka – doklad opravňující držitele ke vstupu na Akci Organizátora (e-mail, SMS, Passbook, PDF). Vstupenka může mít podobu rezervace (při platbě pomocí Platební SMS), v tomto případě zbylou část peněz doplácí Uživatel v hotovosti při vstupu na akci.

Portál – portál dostupný na adrese www.smsticket.cz, na kterém mohou Uživatelé zakoupit Vstupenky na Akce Organizátorů na základě prezentace Akce vytvořené na Portálu Organizátorem.

Přístupové údaje – e-mailová adresa a heslo zvolené Uživatelem, které chrání jeho Uživatelský účet před zneužitím.

3. Zřízení Uživatelského účtu

3. Žádost o zřízení Uživatelského účtu uplatňuje navrhovatel odesláním vyplněné elektronické žádosti o registraci na Portálu.

3.2 Provozovatel je oprávněn žádost o zřízení Uživatelského účtu odmítnout.

3.3 Pokud Provozovatel žádost o zřízení Uživatelského účtu přijme, informuje Uživatele neprodleně o zřízení jeho Uživatelského účtu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři.

4. Nákup Vstupenek

4.1 Uživatel je oprávněn nakupovat na Portálu Vstupenky volitelně prostřednictvím Uživatelského účtu nebo bez zřízení Uživatelského účtu.

4.2 Pro nákup Vstupenky si Uživatel vybere volnou Vstupenku na požadovanou Akci v požadované cenové úrovni, stisknutím tlačítka „Pokračovat“ pokročí na další krok v nákupním procesu (objedná si požadované vstupenky) a na závěr projde na stránku platba za Vstupenku přes tlačítko s koncovou cenou za vstupenku včetně nákladů na transakci. Náklady na transakci se liší dle Uživatelem zvolené platební metody nabízených na Portálu (Platební SMS, Platební karty Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, nebo Platební tlačítka bank Raiffeisen bank, Komerční banka, Mbank, Fio, Česká spořitelna).

4.3 Provozovatel garantuje Uživateli cenu Vstupenky platnou v okamžiku odeslání objednávky.

4.4 Uživatel je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky.

4. Provozovatel neručí za jakékoliv chybně zadané údaje v odeslané Platební SMS a za skutečnost, že má zákazník v mobilním telefonu blokovány platební PremiumSMS zprávy.

4.6 V případě, že není platba za Vstupenku odeslána do (20) dvaceti minut od okamžiku rezervace Vstupenky, rezervace pozbývá platnosti.

4.7 Zakoupená Vstupenka je Uživateli odeslána vzápětí po odeslání požadavku na zaplacení, a to jednak na e-mail, jednak prostřednictvím SMS. Uživatel s zaregistrovaným účtem bude mít vstupenky stále k dispozici na jeho Uživatelském účtu.

4. V rámci jedné rezervace lze objednat maximálně (10) deset Vstupenek na jednu Akci v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak.

4.9 V případě problémů v průběhu nákupu se může Uživatel obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy info@smsticket.cz.

4.10 Vyžaduje-li Uživatel daňový doklad stvrzující zakoupení Vstupenky, je povinen se s tímto požadavkem obrátit na info@smsticket.cz a Provozovatel doklad vyžádá od Organizátora.

4.11 Všechny ceny za Vstupenky uvedené na Portálu jsou ceny konečné pro Uživatele.

4.12 Uživatel bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn kdykoli změnit ceny Vstupenek na Portálu, a to bez uvedení důvodu.

4.13 Předložením Vstupenky při vstupu na Akci vyjadřuje držitel Vstupenky souhlas s provozními podmínkami Akce.

4.14 Uživatel bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn měnit obsah internetové prezentace Akce na Portálu.

Vracení vstupného

4.15 Způsob vracení ceny za Vstupenky se v případě zrušení Akce nebo Vstupenky řídí pokyny Organizátora. Za nahrazení prodaných Vstupenek Uživatelům zodpovídá Organizátor. V případě, že Organizátor zruší Akci nebo Vstupenku a dohodne se s Provozovatelem, že vracení ceny za Vstupenky zajistí Provozovatel, Uživatel bere na vědomí, že výši vrácené částky stanoví Organizátor a že Provozovatel má v tomto případě nárok na paušální odškodnění související s vícenáklady, které musí vynaložit v souvislosti s vrácením plateb za vstupenky.

4.16 V případě vracení ceny za Vstupenky Provozovatelem dle čl. 4.15 Obchodních podmínek, Provozovatel odešle vracenou částku poníženou o hodnotu paušálního odškodnění v souladu s čl. 4.15 Obchodních podmínek v českých korunách na účet, ze kterého byla platba za Vstupenku přijata.

4.17 V případě, že se Organizátor při zrušení Akce nebo Vstupenky rozhodne pro jiný způsob vracení ceny za Vstupenku než dle čl. 4.15 Obchodních podmínek, může Uživatel uplatnit nárok na vrácení ceny Vstupenky pouze u Organizátora.

5. Další práva a povinnosti Uživatele

5.1 Uživatel je povinen při využívání Portálu dodržovat ustanovení daná těmito Obchodními podmínkami a obecně závaznými právní předpisy České republiky a jednat v souladu s dobrými mravy a všeobecně uznávanými morálními a etickými normami.

5.2 Uživatel je povinen učinit odpovídající opatření k řádnému zabezpečení a ochraně Přístupových údajů k Uživatelskému účtu a odpovídá za škodu, která vznikne Provozovateli, Uživateli nebo třetím osobám zneužitím Přístupových údajů.

5.3 Organizátor bere na vědomí, že Portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele.

5.4 Uživatel odpovídá za zneužití svého Uživatelského účtu.

5.5 Uživatel je povinen užívat Portál tak, aby neomezoval v jeho užívání třetí osoby.

Odstoupení od smlouvy

5.6 Uživatel bere na vědomí, že na smlouvu o koupi Vstupenky se dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), nevztahuje právo na odstoupení od smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku a v případě plnění Organizátorem poskytovaném v určeném termínu.

6. Práva a povinnosti Provozovatele

6.1 Za Akci, zejména za její konání, změny, nekonání, její vady, průběh a za jakékoli události, k nimž na Akci došlo, či za cokoli, co by mělo v Akci svůj původ, odpovídá příslušný Organizátor. Případné nároky s Akcí související je nutné vždy uplatnit u Organizátora.

6.2 Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost, úplnost nebo aktuálnost informací uvedených Organizátorem v rámci internetové prezentace Akce na Portálu.

6.3 Provozovatel neodpovídá za pozdní doručení nebo nedoručení Vstupenky na Uživatelem zaregistrovaný e-mail nebo za nedoručení SMS na Uživatelem zaregistrované telefonní číslo, pokud problém nastal z důvodů, které nestály na straně Provozovatele.

6.4 Provozovatel je oprávněn v případě, že Organizátor zruší Akci nebo Vstupenku a dohodne se s Provozovatelem, že vracení ceny za Vstupenky zajistí Provozovatel, účtovat v souladu s čl. 4.15 Uživateli paušální odškodnění související s vícenáklady, které musí vynaložit v souvislosti vrácením plateb za Vstupenky. Poplatek je stanoven v minimální výši 3% a zároveň minimálně 10 Kč/ze vstupenky.

6.5 V případě, že Organizátor zruší Akci nebo Vstupenku prostřednictvím Portálu, je Provozovatel povinen zaslat Uživatelům, kteří si na Akci koupili Vstupenky, e-mail nebo SMS informující o zrušení Akce nebo Vstupenky, a to na kontakty, které Uživatel na Portálu uvedl.

6.6 Provozovatel je oprávněn jednostranně obměnit funkce Portálu.

6.7 Provozovatel garantuje dostupnost Portálu 99,9 % času za poslední (3) tři kalendářní měsíce.

6.8 Provozovatel je oprávněn provádět odstávky v provozu Portálu za účelem nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele a za účelem změn nastavení Portálu. Plánované odstávky nejsou započítávané do 99,9 % dostupnosti Portálu.

6.9 Provozovatel je oprávněn ukončit prezentaci Nabídky akce, pokud je v rozporu s Obchodními podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy České republiky nebo s dobrými mravy. Již zakoupené Vstupenky v takovém případě zůstávají v platnosti.

6.10 Provozovatel je oprávněn od Uživatele požadovat zvolení jiných Přístupových údajů k Uživatelskému účtu.

6.11 Provozovatel neodpovídá za nefungování, výpadky nebo omezení fungování sítě Internet a za vliv takového nefungování sítě Internet na provoz Portálu.

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Provozovatel vede aktuální databázi Uživatelů obsahující osobní údaje poskytnuté Uživatelem v rámci nákupu nebo registrace do Portálu a údajů týkajících se nákupů a plateb Uživatele na Portálu (dále jen „Údaje“).

7.2 Provozovatel je oprávněn zpracovávat Údaje pro účely vedení Uživatelského účtu a pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z těchto Obchodních podmínek, případně vyplývajících z právních předpisů.

7.3 Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn zpracovávat Údaje a třídit je dle jednotlivých kategorií společně s ostatními osobními, provozními a lokalizačními údaji Uživatele, k jejichž zpracování dal Uživatel Provozovateli souhlas, pro účely nabízení Akcí prezentovaných na Portálu a nabízení dalších produktů či služeb Provozovatele, pro další marketingové či obchodní účely Provozovatele či Organizátora, a to v rozsahu v jakém byly Údaje získány v souvislosti s poskytováním služeb Provozovatele.

7.4 Uživatel souhlasí s tím, že Provozovatel je oprávněn pověřit zpracováním jeho Údajů třetí osobu jakožto zpracovatele.

7.5 Provozovatel bude zpracovávat Údaje týkající se nákupu Vstupenky a platby za ni po dobu 5 let od okamžiku zaplacení příslušné Vstupenky prostřednictvím Portálu. V případě, že Uživatel neuskuteční prostřednictvím Portálu žádný nákup, bude Provozovatel zpracovávat Údaje po dobu trvání Uživatelského účtu.

7.6 Uživatel souhlasí s tím, aby jej Provozovatel informoval o skutečnostech souvisejících s provozem Portálu a s nákupem Vstupenek a Akcemi, na které Vstupenky zakoupil, na elektronické kontakty zaregistrované na Portálu.

7.7 Pokud udělí Uživatel Provozovateli prostřednictvím Portálu souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude mu Provozovatel na elektronické kontakty zaregistrované na Portálu zasílat informace týkající se nabídek Portálu a dalších služeb poskytovaných Provozovatelem. Tato sdělení budou označena jako Obchodní sdělení.

7.8 Povolením cookies ve svém internetovém prohlížeči Uživatel souhlasí s využíváním standardních cookies Portálem. Cookies umožňují zejména přizpůsobení stránek Portálu potřebám Uživatele. Uživatel má kdykoliv možnost odmítnout využití cookies Portálem, a to prostřednictvím nastavení vašeho internetového prohlížeče.

7.9 Cookies na Portálu smsticket.cz – Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás informujeme, že naše služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které naše servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování informací o vašich nastavení v rámci služeb smsticket s.r.o.. Bez těchto cookies nebudou naše služby fungovat správně a nebudou si moci "zapamatovat" žádné vaše nastavení a preference. Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky.

7.10 Reklamní cookies – Prostředníctvím našich webových služeb mohou být ve Vašem prohlížeči ukládány i cookies provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu, nebo pro zobrazování reklamy, které je pro vás relevantnější.

7.11 Uživatel má právo na informace o Údajích, které Provozovatel sám nebo prostřednictvím zpracovatelů zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona na ochranu osobních údajů.

7.12 Zjistí-li Uživatel, že Provozovatel zpracovává jeho Údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat Provozovatele o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li Provozovatel žádosti Uživatele o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má Uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to i přímo.

8. Zrušení Uživatelského účtu

8.1 Provozovatel je oprávněn zrušit Uživateli jeho Uživatelský účet v případě porušení Obchodních podmínek nebo porušení obecně závazných právních předpisů nebo v případě, že Uživatel po dobu delší než 12 měsíců svůj Uživatelský účet nevyužívá.

8.2 Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení Uživatelského účtu.

9. Doručování

9.1 Veškerá korespondence realizovaná na základě těchto Obchodních podmínek musí být druhé straně doručena elektronickou poštou.

9.2 Za zprávu doručenou Uživateli se považuje e-mail doručený na adresu Uživatele zaregistrovanou na Portálu.

9.3 Za zprávu doručenou Provozovateli se považuje e-mail doručený na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou na Portálu pro příslušný typ korespondence.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2015.

10.2 Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

V Brně dne 30. 4. 2015