Předprodej byl ukončen

TRUTH of NOW  Netanel Goldberg & Mitsch Kohn
KONCERT / PŘEHLÍDKA / WORKSHOP / LEKCE / Hudba – Folk / Country, Spirituální, Worldmusic / Tanec

TRUTH of NOW Netanel Goldberg & Mitsch Kohn

sobota 10.12.2022 od 19:00
V-LIFE, Praha

O akci

TRUTH of NOW 
Netanel Goldberg & Mitsch Kohn
with special guest Dror Parker on percussion 

TRUTH of NOW je ceremonie, která vás zve na cestu do vašeho vnitřního vesmíru... dává prostor vašemu svobodnému projevu... tanci, zpěvu, otevírání srdce, pouštění, integraci... napojte se na svou vnitřní pravdu a svou podstatu ... oslava života ve vděčnosti a odevzdání se okamžiku.

Ponoření – do oceánu vašeho bytí.
Odevzdani se - pravdě okamžiku.
Nechat jít – všeho, co už na své cestě nepotřebuješ.
Vítej – v úžasné bytosti, kterou jste.

Tato večerní ceremonie je intenzivní cestou za sebeobjevováním a je pozváním být tou cestou sám sobě... být tím největším darem sám sobě a dát plnou pozornost a prožitkový prostor skutečnému vyjádření okamžiku. .. se vším, co tam je: pocity, myšlenky, hlas, tělo, pohyb, emoce, prázdnota....

Mitsch a Netanel spřádají z hloubi duše léčivý prostor zvuku, ticha a přítomnosti, ve kterém je umožněno plně se rozvinout bytí každého účastníka. S intuitivními zvuky a melodiemi, léčivými modlitebními písněmi, příběhy a kreativními prostorami zkušeností vás provázejí – za frekvencemi mysli – do hluboce skrytých vnitřních světů. Přímé vyjádření sebe sama hlasem, pohybem, dechem, pláčem a smíchem vás vede do stavu přítomnosti, ve kterém se autenticky prožíváte ve svém pravém bytí. Vstoupíte do své přímé sebezkušenosti a – pokud jste ochotni se do toho pustit – zažijete sami sebe ve své vlastní kvalitě duše... spojeni sami se sebou... dorazíte domů.

 

EN

TRUTH of NOW is a ceremony inviting you to a journey into your inner universe... giving space to your free expression... dancing, singing, opening the heart, letting go, integrating ... connect to your inner truth and your essence ... a celebration of life in gratitude and surrender to the moment.

Immersion - in the ocean of your being.
Surrender - to the truth of the moment.
Letting go - of everything you no longer need for your path.
Welcome - to the wonderful being that you are.

This evening ceremony is an intense journey of self-discovery, and it is an invitation to be the journey yourself.... to be the greatest gift to yourself and to give full attention and experiential space to the true expression of the moment.... with all that is there: feelings, thoughts, voice, body, movement, emotions, emptiness....

Mitsch and Netanel weave a healing space of sound, silence and presence from the depth of the soul, in which the being of each participant is allowed to fully unfold. With intuitive sounds and melodies, healing prayer-songs, stories and creative spaces of experience they accompany you - past the frequencies of the mind - into deeply hidden inner worlds. The direct expression of yourself in voice, movement, breath, crying and laughter leads you into a state of presence in which you experience yourself authentically in your true being. You enter into your direct self-experience and will - as far as you are willing to let yourself in - experience yourself in your very own soul quality... connected with yourself... arrived at home.

Více informací

FB událost 

https://www.facebook.com/events/1275504313199218

Vstupenky 

Včasná vstupenka do 1.11 / 650 Kč
Základní vstupenka od 2.11 do 1.12 / 730 Kč
od 2.12 do 10.12 / 800 Kč

Na místě 850 Kč