Předprodej byl ukončen

Tajemství bosenských pyramid a jejich léčivý potenciál
KONFERENCE / KONGRES / PŘEDNÁŠKA / WORKSHOP / LEKCE / Cestování / Outdoor / Osobní rozvoj

Tajemství bosenských pyramid a jejich léčivý potenciál

sobota 4.3.2023 od 19:00
Divadlo Na Maninách, Praha

O akci

The mystery of Bosnian pyramids and their healing potential
for English version scroll down.

Večerní přednáška a beseda

Po několika letech do Prahy opět zavítá objevitel bosenských pyramid Dr. Semir Osmanagić.

Zveme vás na setkání s mužem, který svou prací přináší poznatky o pyramidách po celém světě a v posledních letech se převážnou měrou věnuje fenoménu pyramid v Bosně. Objevy v bosenském údolí pyramid jsou zcela převratné z pohledu archeologie, historie i spirituality.

Přijďte si z úst muže nejpovolanějšího poslechnout, co všechno dosavadní objevy znamenají, jaké jsou nejnovější archeologické objevy a jaký transformační a léčebný potenciál mají tunely v Ravné. Ale vzhledem k tomu, že se výzkumu pyramid po celém světě věnuje již několik desetiletí, bude jeho přednáška obsahovat také informace o tom, jak je to se skutečným věkem a účelem všech známých pyramid i těch jež na své  objevení teprve čekají. Pojďte s námi nadzvednout roušku tajemství, které fenomén pyramid stále ještě překrývá.

---------------------

Dr. Semir Osmanagić zkoumá megalitické a pyramidální lokality po celém světě. Je autorem 18 knih o středověkých civilizacích. Je členem několika akademií, které se zabývají archeologií a přírodními vědami. Je členem Alexandrijské archeologické společnosti v Egyptě, nositelem ceny Kongresu USA, nositelem ceny „Amelia Edward“ (Chicago, USA) za přínos do postupu vědy o pyramidách. Od roku 2005 do dnešní doby provádí se svou nadací výzkum pyramid v Bosně.

Při příležitosti tohoto setkání představí i svou novou knihu „Můj příběh“, která těsně před jeho příjezdem opustí tiskárnu. Akce je zároveň pořádaná na podporu archeologického projektu výzkumu bosenských pyramid. Část výtěžku ze vstupného  bude předán jako dar Nadaci: Archeologický park Bosenská pyramida Slunce.

Přednáška bude v anglickém jazyce s překladem do češtiny.

______________________________________-

English version:

The mystery of Bosnian pyramids and their healing potential

Evening lecture and discussion

After several years, the discoverer of the Bosnian pyramids, Dr. Semir Osmanagić, will visit Prague again.

We invite you to meet the man whose work has brought knowledge about pyramids all over the world and in recent years has been mostly devoted to the phenomenon of the pyramids in Bosnia. The discoveries in the Bosnian pyramid valley are quite revolutionary in terms of archaeology, history and spirituality.

Come and hear from the man most in charge what all the discoveries to date mean, what the latest archaeological discoveries are, and what transformative and healing potential the Ravne tunnels have. But since he has been researching pyramids around the world for several decades, his lecture will also include information about the true age and purpose of all known pyramids and those yet to be discovered. Join us to lift the veil of mystery that still covers the phenomenon of the pyramids.

---------------------

Dr. Semir Osmanagić explores megalithic and pyramidal sites around the world. He is the author of 18 books on medieval civilizations. He is a member of several academies dealing with archaeology and natural sciences. He is a member of the Alexandria Archaeological Society in Egypt, a recipient of the US Congressional Award, and the recipient of the "Amelia Edward" Award (Chicago, USA) for his contributions to the advancement of the science of pyramids. From 2005 to the present day, he and his foundation have been conducting research on the pyramids of Bosnia.

On the occasion of this meeting he will also present his new book "My Story", which will leave the printer just before his arrival. The event is also organized in support of the archaeological research project on the Bosnian pyramids. A portion of the proceeds from the entrance fee will be given as a donation to the Foundation: Bosnian Pyramid of the Sun Archaeological Park.

The lecture will be in English with English translation.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Více informací

Datum: Sobota 4. 3. od 19:00 (Doporučujeme přijít dříve, prostor bude přístupný od 18:30) 

Orientační čas této akce je  je 2,5 - 3 hodiny, záleží na počtu otázek.

Místo konání: Divadlo Na Maninách, Na Maninách 32a, Praha 7-Holešovice

Tuto akci organizuje Jana Pozlovská  https://www.soham.center a Peter Bartal https://www.peterbartal.cz/

__________________

English version:

Date: Saturday 4 March at 19:00 (It is recommended to arrive earlier, the space will be open from 18:30)

Approximate time for this event is 2.5 - 3 hours, depending on the number of questions.

Venue: Na Maninách Theatre, Na Maninách 32a, Prague 7-Holešovice

This event is organized by Jana Pozlovská https://www.soham.center and Peter Bartal https://www.peterbartal.cz/