Akce byla zrušena

Urban Retreat s Hudson a Naďou
PŘEDNÁŠKA / SOUTĚŽ / ZÁPAS / ZÁVOD / WORKSHOP / LEKCE / Osobní rozvoj / Sport

Urban Retreat s Hudson a Naďou

4. března – 5.3. od 9:00
Zelný trh, Brno

O akci

Urban retreat s Naďou Brzobohatou a Hudson Leick

(english version below)

 

4. – 5. března 2023

Dvoudenní kurz jógy v centru Brna.

Kombinace jógové praxe i hluboké relaxace.

Propojení dvou unikátních lektorských přístupů, které se vzájemně doplňují. 

 

Naučte se správně pracovat se svým tělem i dechem, a propojit tak vaši fyzickou a psychickou stránku. Zkuste na chvíli opustit stres každodenního života.

 

HUDSON LEICK

Hudson se józe věnuje více než dvacet let a vyučuje ji po celém světě. Specializuje se na Hatha, Kundalini a Ashtanga jógu.

„Pro mě je zážitek sledovat někoho, kdo je ochotný překročit svoji komfortní zónu. Rozhodnout se zkusit jógu, vstoupit do místnosti a hluboce dýchat, možná vůbec poprvé ve svém životě. A začít se hýbat… Jóga mě naučila mít se ráda. A chtěla bych, abyste to dokázali i vy.“

 

NAĎA BRZOBOHATÁ

Naďa vychází z dynamického stylu – jivamukti jógy. Poslední dobou se však hlouběji věnuje i efektivní restorativní a jin praxí.

„Jóga je pro mě pravda, otevřenost, čisté a upřímné srdce. Upřímná chuť a zápal k sebepoznání. Skrze sebe tak můžeme poznávat ostatní – a obráceně. A právě jóga nám umí ukázat cestu. Pojďme si společně připomenout, jaké to je, když se vědomě oddáme odpočinku, relaxaci a jednoduchému bytí.“

 

PROGRAM

 

SOBOTA 4. března

9:00-11:00 – jóga zaměřená na práci s kyčlemi a emocemi (Hudson Leick) 

11:30-13:00 – společný oběd

13:00-14:00 – relaxace

14:00-15:00 – rozprava

15:30-17:30 – jin jóga (Naďa Brzobohatá)

17:30-18:00 – meditace

18:00 – společná večeře

 

NEDĚLE 5. března

9:00-11:00 – jóga zaměřená na záklony a práci s emocemi (Hudson Leick)

11:30-13:00 – společný oběd

13:00-14:00 – relaxace

14:00-14:30 – mantry

15:00-17:00 – restorativní jóga (Naďa Brzobohatá)

17:00-17:30 – meditace

17:30 – společná večeře

 

*Anglicky mluvené části workshopu budou tlumočeny do češtiny. Není třeba mít zkušenosti s jógou, akce není omezená ani věkem či váhou. Všichni jsou vítáni. V ceně kurzu je kromě lekcí i oběd a večeře po oba dny.

O skvělé veganské jídlo se postará Světlana Synáková. Můžete očekávat výtečné jídlo, s péčí a láskou připravené. Podívejte se na její stránky www.goodkarma.cz

Světlana se zajímá nejenom o ajurvédskou veganskou kuchyni. Její kulinářský rozsah je doslova mezinárodní.

Ájurvédskou kuchyni studovala a naučila se v Indii, její zájem o kvalitní jídlo, předávání jejího umění je opravdu jedinečný. Nenechte si proto tuto možnost ujít. Oběd i věčeře budou ve formě bufetu, také bude desert a masala k pití. Pokud máte nějaké alergie, poprosíme Vás o sdělení na email nadezdamukti@gmail.com

Ať si obědy a věčeře můžete dokonale užít. Děkujeme.

 

MÍSTO KONÁNÍ

studio Yoga Therapy

Zelný trh 292/11

602 00  Brno

ENGLISH

Urban retreat with Nadia Brzobohata and Hudson Leick

4. - 5. March 2023

Two-day yoga course in the centre of Brno.

Combination of yoga practice and deep relaxation.

Combining two unique teaching approaches that complement each other. 

Learn how to work properly with your body and breath, thus connecting your physical and mental side. Try to leave the stress of everyday life for a while.

 

HUDSON LEICK

Hudson has been practicing yoga for over twenty years and has taught yoga all over the world. She specializes in Hatha, Kundalini and Ashtanga yoga.

"For me, it's an experience to watch someone who is willing to step out of their comfort zone. To decide to try yoga, to walk into a room and breathe deeply, maybe for the first time in their life. And start moving... Yoga taught me to love myself. And I want you to be able to do that too."

 

NAĎA BRZOBOHATÁ

Nadya is based on a dynamic style - Jivamukti yoga. Recently, however, she has been delving deeper into an effective restorative and yin practice.

"Yoga for me is truth, openness, a pure and honest heart. A sincere desire and passion for self-discovery. Through ourselves we can get to know others - and vice versa. And it is yoga that can show us the way. Let's remember together what it feels like to consciously commit ourselves to rest, relaxation and simple being."

 

PROGRAM

SATURDAY, March 4

9:00-11:00 a.m. - Yoga focused on working with the hips and emotions (Hudson Leick) 

11:30-13:00 - lunch together

13:00-14:00 - relaxation

14:00-15:00 - discussion

15:30-17:30 - yin yoga (Naďa Brzobohatá)

17:30-18:00 - meditation

18:00 - dinner together

SUNDAY 5 March

9:00-11:00 - yoga focusing on backbends and working with emotions (Hudson Leick)

11:30-13:00 - lunch together

13:00-14:00 - relaxation

14:00-14:30 - mantras

15:00-17:00 - Restorative Yoga (Naďa Brzobohatá)

17:00-17:30 - meditation

17:30 - dinner together

Space is limited to 12, book your place soon.

No experience with yoga is necessary, the event is not limited by age or weight. All are welcome. The price includes lunch and dinner on both days in addition to the classes.

 

Světlana Synáková will take care of the great vegan food. You can expect delicious food, prepared with care and love. Check out her website www.goodkarma.cz

Svetlana is not only interested in Ayurvedic vegan cuisine. Her culinary range is literally international.

She studied and learned Ayurvedic cuisine in India, her interest in quality food, passing on her art is truly unique. So don't miss this opportunity. Lunch and dinner will be buffet style, there will also be dessert and masala to drink. If you have any allergies, please let us know at nadezdamukti@gmail.com

May you enjoy the lunches and dinners to the fullest. Thank you.