Tajemství a síla bosenských pyramid
KONFERENCE / KONGRES / PŘEDNÁŠKA / WORKSHOP / LEKCE / Cestování / Outdoor / Osobní rozvoj

Tajemství a síla bosenských pyramid

neděle 3. března od 19:00
Komunitní centrum Unitaria, Praha
Vstupenky
od 290 do 600 Zobrazit ceny
konec prodeje dva dny

Základní vstupenka

Základní cena 390 Kč Koupit

Snížené vstupné

Studenti důchodci a kdokoliv další komu toto aspoň mírné snížení pomůže

Základní cena 290 Kč

Sponzorské vstupné

Děkujeme za podporu:) Část výtěžku ze vstupného bude předán jako dar Nadaci: Archeologický park Bosenská pyramida Slunce.

Základní cena 600 Kč Koupit

O akci

Večerní přednáška a beseda / Evening lecture and discussion.

For English scroll down

Po roce do Prahy opět zavítá objevitel bosenských pyramid Dr. Semir Osmanagić.

Zveme vás na setkání s mužem, který svou prací přináší poznatky o pyramidách po celém světě a v posledních letech se převážnou měrou věnuje fenoménu pyramid v Bosně. Objevy v bosenském údolí pyramid jsou zcela převratné z pohledu archeologie, historie i spirituality a jejich význam je tak velký, že reálně přepisují historii lidstva.

Přijďte si z úst muže nejpovolanějšího poslechnout, co všechno dosavadní objevy znamenají, jaká je skutečná síla a význam objevu těchto prastarých konstrukcí a technologií a jak tyto objevy mohou ovlivnit náš současný život. A protože Dr. Semir Osmanagić je člověk velmi zvídavý a zajímá se i o další oblasti našeho života, napadlo ho vyzkoušet nejnovější fenomén současné doby: Umělou inteligenci. :-). A zkusil zjistit, jak se na bosenské pyramidy dívá ona. Jeho rozhovor s umělou inteligencí se odvíjel velmi zajímavou cestou, určitě se o něm ve svém povídání zmíní. ároveň s tím se v přednášce zaměří i na budoucnost lidstva ve vztahu jak k těmto objevům, tak právě k technologiím, které se postupně stávají součástí našeho života.

Pojďte s námi nadzvednout roušku tajemství, které fenomén pyramid stále ještě překrývá. zkusme nahlédnout nejen do naší vzdálenější budoucnosti, která je tímto objevem významně ovlivněna, ale i na budoucnost velmi blízkou,.Tedy to, co si nadace pro Pyramidu Slunce připravila na letošní turistickou sezonu, a co můžete vidět a zažít přímo na místě.

---------------------

Dr. Semir Osmanagić zkoumá megalitické a pyramidální lokality po celém světě. Je autorem 18 knih o středověkých civilizacích. Je členem několika akademií, které se zabývají archeologií a přírodními vědami. Je členem Alexandrijské archeologické společnosti v Egyptě, nositelem ceny Kongresu USA, nositelem ceny „Amelia Edward“ (Chicago, USA) za přínos do postupu vědy o pyramidách. Od roku 2005 do dnešní doby provádí se svou nadací výzkum pyramid v Bosně.

Akce je zároveň pořádaná na podporu archeologického projektu výzkumu bosenských pyramid. Část výtěžku ze vstupného  bude předán jako dar Nadaci: Archeologický park Bosenská pyramida Slunce.

Přednáška bude v anglickém jazyce s překladem do češtiny.

_____________________

After a year, the discoverer of the Bosnian pyramids, Dr. Semir Osmanagić, will visit Prague again.

We invite you to a meeting with a man whose work brings insights into pyramids all over the world, and in recent years, he has been predominantly focused on the phenomenon of pyramids in Bosnia. The discoveries in the Bosnian pyramid valley are quite revolutionary in terms of archaeology, history, and spirituality, and their significance is so immense that they are effectively rewriting the history of humanity.

Come and listen to the man most qualified to speak about what all these discoveries mean, the true power and significance of uncovering these ancient structures and technologies, and how these findings can influence our present lives. And because Dr. Semir Osmanagić is a very curious person who is also interested in other aspects of our lives, he decided to explore the latest phenomenon of our time: Artificial Intelligence. 😊 He tried to find out how AI views the Bosnian pyramids. His conversation with artificial intelligence took an intriguing path, and he will certainly mention it in his lecture. Alongside this, he will also focus on the future of humanity in relation to these discoveries and the evolving technologies that are gradually becoming a part of our lives.

Join us in lifting the veil of mystery that still surrounds the phenomenon of pyramids. Let's try to glimpse not only into our distant future, significantly influenced by this discovery but also into the very near future. That is, what the Foundation for the Pyramid of the Sun has prepared for this year's tourist season, and what you can see and experience directly on-site.

Dr. Semir Osmanagić explores megalithic and pyramidal sites all over the world. He is the author of 18 books on medieval civilizations and is a member of several academies dedicated to archaeology and natural sciences. He is a member of the Alexandria Archaeological Society in Egypt, recipient of the U.S. Congress award, and the "Amelia Edward" award (Chicago, USA) for contributions to pyramid science. Since 2005, he has been conducting research on the pyramids in Bosnia through his foundation.

This event is also organized to support the archaeological project of researching the Bosnian pyramids. A portion of the proceeds from the entrance fee will be donated to the Archaeological Park Foundation of the Bosnian Pyramid of the Sun.

The lecture will be in English with translation into Czech.

 

 

Více informací / More information

For English scroll down

Datum: Neděle 3. 3. od 19:00 (Doporučujeme přijít dříve, prostor bude přístupný od 18:30) 

Orientační čas této akce je  je 2,5 - 3 hodiny, záleží na počtu otázek.

Místo konání: Komunitní centrum Unitaria, Anenská 186/5, Praha 1 - Staré Město 

Cena vstupenky v předprodeji: 350 Kč (do 27. 2.), poté 390 Kč

nebo 400 Kč v hotovosti na místě. 

Část výtěžku ze vstupného  bude předán jako dar Nadaci: Archeologický park Bosenská pyramida Slunce.

Tuto akci organizuje Jana Pozlovská  https://www.soham.center a Peter Bartal https://www.peterbartal.cz/

___________

Na přednášce bude možné zakoupit knihy, které Dr. Osmanagić přiveze:

Kniha „Můj příběh“, která vyšla před rokem a velmi hezky shrnuje všechny dosavadní objevy při výzkumu bosenských pyramid včetně třeba i výsledků z laboratoří a podobně. Předpokládáná cena 500,- Kč. Kniha je v českém jazyce

Kniha: „Můj rozhovor s umělou inteligencí“ - celý rozhovor, který Dr. Osmanagić vedl s umělou inteligencí o tom, zda jsou bosenské pyramidy pyramidami. Cena 400,- Kč. Kniha je v anglickém jazyce.

___________________

Date: Sunday, March 3rd, starting at 19:00 (We recommend arriving earlier, the venue will be accessible from 18:30)

The approximate duration of this event is 2.5 - 3 hours, depending on the number of questions.

Location: Unitaria Community Center, Anenská 186/5, Prague 1 - Old Town

Ticket price in advance: 350 CZK (until February 25th), then 390 CZK

or 400 CZK in cash at the venue.

A portion of the proceeds from the entrance fee will be donated to the Archaeological Park Foundation of the Bosnian Pyramid of the Sun.

This event is organized by Jana Pozlovská  https://www.soham.center and Peter Bartal https://www.peterbartal.cz/

_______________

During the lecture, you will have the opportunity to purchase books brought by Dr. Osmanagić:

The book "Můj příběh" (My Story), which was published a year ago and provides a comprehensive summary of all previous discoveries during the research of the Bosnian pyramids, including results from laboratories and more. Expected price: 500 CZK. The book is in Czech.

The book "Můj rozhovor s umělou inteligencí" (My Conversation with Artificial Intelligence) - the entire conversation that Dr. Osmanagić had with artificial intelligence about whether the Bosnian pyramids are indeed pyramids. Price: 400 CZK. The book is in English.