Strength Hypertrophy and Athletic training: Latest trends
PŘEDNÁŠKA / Sport – Atletika / Vzdělávání / Zájmy / Hobby / Zdraví / Životní styl / Jiné

Strength Hypertrophy and Athletic training: Latest trends

21. – 22. září od 9:00
Strange Training, Brno
Vstupenky
Cena 18 500
prodej do 21. září

O akci

Christian Thibaudeau for the first time in the Czech Republic! A two-day seminar with one of the most famous strength coaches in the world! This is his only seminar in Europe in 2024! As a coach, you don't want to miss this event!

And who is coach Christian Thibaudeau?

Read more about him here - https://thibarmy.com/hi-my-name-is-christian-thibaudeau/

This two-day seminar will teach you the key scientific foundations for achieving maximum progression, as well as the best approaches for planning a workout for hypertrophy, strength, or athletic performance.

 

Topics:

SECTION A

Key Physiological Knowledge:

- The different types of fatigue (peripheral, central, and neurological) and their impact on planning

- The mechanisms of hypertrophy development

- The mechanisms of strength development

- The impact of cortisol and adrenaline on progression and how to properly control them

- How to optimize each repetition according to the goal

- The phenomenon of interference in training

- Neuromuscular grouping of each method and what are the effective combinations

- Specialization: how to address the main problem of advanced clients in stagnation

 

SECTION B

Programming:

- The importance of planning and a cyclical approach to training

- Description of the block planning system

- Description of each type of block

- Structure, characteristics, and duration of blocks

- The phenomenon of transfer for sports performance

 

SECTION C

Training System, Methods, and Step-by-Step Planning

- Omni-Contraction System

- System of division by physical abilities

- Client evaluation

- Concentric methods

- Eccentric methods

- Isometric methods

- Plyometric methods

- Planning a strength training cycle

- Planning a sports performance training cycle (off-season)

- Planning a sports performance training cycle (in-season)

- Hypertrophy planning

 

21. - 22.9. 2024

Strange Training, Brno, Czech Republic

Šamalova 62/a

www.strangetraining.cz

 

Price:

Early bird price: CZK 15,900 - ends 6/22/2024!

Standard price: CZK 18,500

LIMITED CAPACITY!

The seminar will be held entirely in English.

 

For any additional information or questions, write to info@strangetraining.cz

Více informací

CZ

Christian Thibaudeau poprvé v České republice! Dvoudenní seminář s jedním z nejznámějších silových trenérů na světě! Jedná se o jeho jediný seminář v Evropě v roce 2024! Na téhle akci nechceš jako trenér chybět!

A kdo je coach Christian Thibaudeau?

Přečti si více o něm zde - https://thibarmy.com/hi-my-name-is-christian-thibaudeau/

Během dvou dnů se dozvíš klíčové a vědecky podložené základy k dosažení maximálního rozvoje tvých fyzických schopností. Dozvíš se nejlepší postupy, jak plánovat trénink pro hypertrofii, sílu a sportovní výkon.

 

Témata:

Část A

Fyziologické základy

- Typy únavy (periferní, centrální a neurologická) a jejich dopad na plánování

- Mechanismy rozvoje hypertrofie

- Mechanismy silového rozvoje

- Dopad kortizolu a adrenalinu na progresi a jak je správně kontrolovat

- Jak optimalizovat jednotlivá opakování vzhledem k cíli

- Fenomén „interference“ v tréninku

- Neuromuskulární párování jednotlivých metod a jaké jsou efektivní kombinace

- Specializace: jak určit hlavní problémy stagnace u pokročilých klientů

 

ČÁST B

Programming:

- Důležitost plánování a cyklický přístup k tréninku

- Popis blokového plánování tréninků

- Popis jednotlivých plánovacích bloků

- Struktura, charakteristika a délka jednotlivých bloků

- Fenomén transferu pro sportovní výkon

 

ČÁST C

Tréninkový systém, metody a plánování krok za krokem

- Omni-Contraction System

- Systém dělení podle fyzických schopností

- Diagnostika klienta

- Koncentrické metody

- Excentrické metody

- Izometrické metody

- Plyometrické metody

- Plánování silového tréninkového cyklu

- Plánování pro sportovní výkon (off-season)

- Plánování pro sportovní výkon (in-season)

- Plánování hypertrofického tréninkového cyklu

 

21. - 22.9. 2024

Strange Training, Brno, ČR

Šámalova 62/a

www.strangetraining.cz

 

Cena:

Early bird cena: 15 900 Kč - končí 22.6.2024!

Standardní cena: 18 500 Kč

OMEZENÁ KAPACITA!

Seminář bude veden kompletně v anglickém jazyce.

 

Pro případné doplňující informace nebo dotazy pište na info@strangetraining.cz

Pořadatel