Iboga: New Ways to Treat Addiction & Other Mental Disorders
PŘEDNÁŠKA / Věda / Technologie / Vzdělávání

Iboga: New Ways to Treat Addiction & Other Mental Disorders

čtvrtek 25. dubna od 18:30
Divadlo Kolowrat, Praha
Vstupenky
Cena 270 Zobrazit ceny
konec prodeje 21 hodin

Základní vstupné

Základní cena 270 Kč Koupit
Studenti 220 Kč Koupit
Důchodci 220 Kč Koupit
Členové CZEPS 200 Kč Koupit

O akci

Přednáška výzkumníka Tobiase Ernyho

Kůra kořene keře Tabernanthe iboga byla v západní rovníkové Africe dlouho považována za posvátný lék a katalyzátor duchovní iniciace. Její hlavní alkaloid, ibogain, má řadu jedinečných vlastností, které přitahují zvýšený zájem vědců. 

Ibogain díky svým neurofarmakologickým vlastnostem usnadňuje relativně bezbolestné odvykání od různých drog, zejména opioidů, a získal si pověst mocného nástroje v psychoterapii. Kromě toho se používá jako pomocná terapie při léčbě Parkinsonovy nemoci a poraněních mozku.

Tato přednáška poskytuje stručný přehled o afrických tradicích ibogy, o cestě ibogy na západní akademickou půdu a nástin mechanismů účinku a z toho vyplývající možností aplikace. 

Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce bez překladu.

Tobias Erny:

Vzdělaný v chemickofarmaceutickém průmyslu ve švýcarské Basileji, se v roce 2006 přesvědčil o obrovské léčivé síle Ibogy. Začal se hlouběji zabývat výzkumem a prací s touto rostlinou. Kromě toho, že pomáhá rozluštit její prastarou moudrost, napsal v němčině knihu o ibogě, organizuje konference a akce, které se kolem ibogy rozvíjejí, a je aktivní jako networker, facilitátor, konzultant a mezinárodně známý řečník, který přednáší na univerzitách, konferencích a festivalech. Jeho posláním je propagovat a podporovat duchovní povědomí, zajistit, aby psychospirituální nástroje a rostlinné léky byly přijímány v širším měřítku, a zavádět je jako léčebnou metodu do naší kultury. V současné době působí jako výkonný ředitel a člen správní rady Globální aliance pro terapii ibogou a pomáhá koordinovat ibogainový program nadace Beckley Foundation. Kromě svých aktivit v Evropě a Mexiku je zasvěcen do tradice Dissoumba-Fang. Spolupracuje s různými vesnicemi a kmeny v západní rovníkové Africe na zachování kulturního dědictví Bwiti a udržitelného získávání alkaloidů Iboga.

 

Lecture by researcher Tobias Erny

The root bark of the Tabernanthe iboga shrub has long been considered a sacred medicine and catalyst for spiritual initiation in western equatorial Africa. Its primary alkaloid, Ibogaine, has a variety of unique qualities that have attracted increased academic interest.

Due to its neuropharmacological properties, Ibogaine facilitates a relatively painless withdrawal from various drugs, especially Opioids and has earned a reputation as a powerful tool in psychotherapy. Furthermore, it is used as an adjuvant therapy in the treatment of Parkinson's Disease and Traumatic Brain Injury.

This lecture provides a short overview of the African Iboga traditions and the way of Ibogaine into Western academia, as well as an outline of the mechanisms of action and the resulting application possibilities.

The lecture is in English.

 

Tobias Erny:

Educated in the chemical / pharmaceutical industry in Basel, Switzerland, Tobias Erny experienced 2006 the enormous curative power of Iboga. He began to delve deeply into research and work with the sacred plant. Besides helping others to decode its ancient wisdom, he wrote the German-language standard reference book on Iboga, organises conferences and events evolving around Iboga and is active as a networker, facilitator, consultant and internationally known speaker, giving talks at universities, conferences and festivals. His mission is to promote and foster spiritual awareness, make psycho-spiritual tools and plant medicines accepted on a broader scale, and implement them as a healing modality in our culture. Currently, he serves as executive director and board member for the Global Iboga Therapy Alliance and helps coordinate the Ibogaine program of the Beckley Foundation. Besides his activities in Europe & Mexico, he is initiated into the Dissoumba-Fang Tradition. He works with different villages and tribes in western-equatorial Africa to preserve the cultural heritage of Bwiti and the sustainable sourcing of Iboga alkaloids.

 

Pořadatel

Nadační fond pro výzkum psychedelik