Předprodej byl ukončen

Psychedelic Science Discussion: ICL in Prague
PŘEDNÁŠKA / Osobní rozvoj / Věda / Technologie / Vzdělávání / Zájmy / Hobby / Zdraví / Životní styl

Psychedelic Science Discussion: ICL in Prague

středa 15. května od 18:00
Divadlo Kolowrat, Praha

O akci

Psychedelics & Consciousness from the Edge of Science: Imperial College London in Prague

Modern psychedelic science is at its peak performance and seems to be unstoppable. Let us take you on a unique ride to explore the current space  of modern psychedelic science while welcoming researchers from Imperial College London, one of the world forefront psychedelic scientific centers, in Prague. We will focus  on questions (and answers) related to topics like consciousness, artificial intelligence, technology, modern therapeutic tools, neuroimaging understandings, future visions, and many other topics within the psychedelic landscapes.

The discussion is in English language.

Pedro Mediano 

"Long ago, when the temperature of the universe was around 10^8 K, I did a Physics degree at the University of Valencia, Spain, truncating what could have otherwise been a promising career as a jazz melodica player. When I decided that neutrinos were interesting but not quite for me, I did a PhD at Imperial College and a postdoc at the University of Cambridge, where I (rather unsuccessfully, in all fairness) tried to solve the mysteries of consciousness and complexity. At the moment I continue to fail to solve consciousness and artificial intelligence as a lecturer at the Department of Computing, Imperial College London.

Broadly speaking, my research lies at the intersection between consciousness science, information theory, complexity science, and machine learning. I strive to ground my research in solid mathematical and theoretical grounds, and whenever possible I publish open-source software to make my research accessible and reproducible."

Lisa Luan 

"I have a background in Clinical Psychology and Neuroscience and completed a Research Master’s in Psychology at the University of Amsterdam. Currently I am a PhD student at the Centre for Psychedelic Research at Imperial College London, where I lead a study developing continuous IV infusion as a novel method for DMT administration, and investigate the subjective, physiological and EEG effects of extended DMT infusions in healthy volunteers."

Marek Nikolič

"I studied psychology in Scotland, then disappeared to the Amazonas, and after that I did masters in clinical health psychology. Currently I am a PhD student under Dr Tomas Palenicek at the Psychedelic Research Centre at the National Institute of Mental Health just outside of Prague. There I study the complexity of neuroimaging data in relation to effects of psychedelics. I work closely with colleagues from Imperial College on data collection, and development of models to relate neural activity to outcomes of psychedelic therapy. I am also a therapist in a study comparing effects of psilocybin and ketamine in patients with treatment resistant depression."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychedelika a vědomí z pohledu vědy: Imperial College London v Praze

Moderní psychedelická věda je na svém vrcholu a zdá se, že je nezastavitelná. Dovolte nám, abychom vás vzali na unikátní cestu zkoumáním současného prostoru moderní psychedelické vědy a zároveň v Praze přivítali výzkumníky z Imperial College London, jednoho z předních světových vědeckých center zaměřených na psychedelické látky.. Zaměříme se na otázky (a odpovědi) týkající se témat, jako je vědomí, umělá inteligence, technologie, moderní terapeutické nástroje, neurozobrazovací poznatky, vize budoucnosti a mnoho dalších témat v oblasti psychedelik.

Diskuze proběhne v anglickém jazyce !

Pedro Mediano 

"Kdysi dávno, když byla teplota vesmíru asi 10^8 K, jsem vystudoval fyziku na univerzitě ve španělské Valencii a přerušil tak slibnou kariéru jazzového melodika. Když jsem se rozhodl, že neutrina jsou sice zajímavá, ale ne tak docela pro mě, udělal jsem si doktorát na Imperial College a postdok na univerzitě v Cambridge, kde jsem se (ve vší počestnosti poměrně neúspěšně) snažil vyřešit záhady vědomí a komplexity. V současné době pokračuji v neúspěšném řešení vědomí a umělé inteligence jako lektor na katedře IT na Imperial College London.

Obecně řečeno, můj výzkum leží na pomezí vědy o vědomí, teorie informace, vědy o složitosti a strojového učení. Snažím se svůj výzkum zakládat na pevných matematických a teoretických základech a kdykoli je to možné, publikuji software s otevřeným zdrojovým kódem, aby byl můj výzkum přístupný a reprodukovatelný."

Lisa Luan 

"Mám vzdělání v oboru klinické psychologie a neurovědy a absolvovala jsem magisterské studium psychologie na Amsterdamské univerzitě. V současné době jsem studentkou doktorského studia v Centru pro psychedelický výzkum na Imperial College London, kde vedu studii vyvíjející kontinuální intravenózní infuzi jako novou metodu podávání DMT a zkoumám subjektivní, fyziologické a EEG účinky prodloužené infuze DMT u zdravých dobrovolníků."

Marek Nikolič

"Studoval jsem psychologii ve Skotsku, pak jsem zmizel do Amazonie a poté jsem absolvoval magisterské studium klinické psychologie zdraví. V současné době jsem doktorandem pod vedením doktora Tomáše Páleníčka v Centru pro výzkum psychedelik v Národním ústavu duševního zdraví kousek za Prahou. Tam studuji komplexnost neurozobrazovacích dat ve vztahu k účinkům psychedelik. Úzce spolupracuji s kolegy z Imperial College na sběru dat a vývoji modelů, které dávají do souvislosti nervovou aktivitu s výsledky psychedelické terapie. Jsem také terapeutem ve studii porovnávající účinky psilocybinu a ketaminu u pacientů s depresí rezistentní na léčbu."

 

Další akce pořadatele

Záznam z akce: Psychedelická renesance 21. století - 5.12.2023 od 0:00 – 31.5.2024, YouTube, Online

Psychedelika: revoluční terapie demence? (záznam z akce) - 21. března od 0:00 – 30.9., YouTube, Online

IBOGA: Nové způsoby léčby závislostí (Záznam z akce CZ) - 15. května od 0:00 – 31.10., YouTube, Online

Pořadatel

Nadační fond pro výzkum psychedelik