Předprodej byl ukončen

weak women
DIVADLO / SHOW / VYSTOUPENÍ / Představení / Tanec – Scénický / Umění

weak women

úterý 19.12.2023 od 19:30
Co.Labs, Brno

O akci

Dvě ženské fosilie držící se na nohou do poslední chvíle. Moment pro vyčerpáním se rovná momentu před extází. Už od 11.00 meleme z posledního. Ve stavu konstantního vyčerpání se ukládáme na kolena a ohýbáme naše končetiny do různých tvarů. Směrem k ženským předkyním, ke gestům, tikům a nervozitám, které jsme si uložili do paměti od našich babiček a z fotek žen SNP. 

Zkamenělá a ztuhlá těla participují na tanečním maratonu překarizované profese "nezávislé" umělkyně na Slovensku. Můžeme tančit pro důstojné pracovní podmínky, pro právo na odpočinek, pro angažování se uměleckých organizací v globálních otázkách. Jsme nalomené a raněné, a přitom snílkovsky nepřestáváme hledat hravost, senzuálnost a slast.


V tanečním představení Weak Women emancipujeme slabost, únavu, bolest a vyčerpání. Snažíme se podívat na tyto stavy jako zdroje, které nám pomáhají tvarovat dílo. Ztělesnit naši představu současné ženy, která se snaží nepředstírat a uklidňovat situaci. Naopak hledá vzrušení v momentech trápení a vyčerpání.  

 

ENG

 

Two female fossils clinging to their feet until the last moment. The moment before exhaustion equals the moment before ecstasy. We have been grinding from the last since 11.00. In a state of constant exhaustion, we get down on our knees and bend our limbs into various shapes. Towards the female forerunners, to the gestures, tics and nervousness that we have stored in our memory from our grandmothers and from photos of SNP women.

Petrified and frozen bodies participate in the dance marathon of the precarized profession of "independent" artist in Slovakia. We can dance for decent working conditions, for the right to rest, for the involvement of art organizations in global issues. We are broken and wounded, yet we never stop searching for playfulness, sensuality and pleasure.

In the Weak Women dance performance, we emancipate weakness, fatigue, pain and exhaustion. We try to look at these states as resources that help us shape the work. To embody our idea of ​​a contemporary woman who tries not to pretend and calm the situation. On the contrary, he looks for excitement in moments of suffering and exhaustion.

Více informací

Koncept a performance: Eva Priečková, Zuzana Žabková

Hudba: Antonia Beeskow

Kostýmy a scénografie: Nik Timková, Vojtěch Hlaváček

Produkce: CO.LABS

 

Děkujeme: Jakub Juhás - mappa editions, REZI.dance Komařice, SNG - Schaubmarov mlyn, Pezinok

 

Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Městská část Brno-střed.

 

ENG

 

Concept and performance: Eva Priečková, Zuzana Žabková

Music: Antonia Beeskow

Costumes and scenography: Nik Timková, Vojtěch Hlaváček

Production: CO.LABS

Thanks to: Jakub Juhás - mappa editions, REZI.dance Komařice, SNG - Schaubmarov mlyn, Pezinok

 

This project was supported from public funds by the Art Support Fund - Slovak republic. The project was financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic and the City District of Brno-střed.